Testim i përzierjeve bituminoze

  • NXJERRJA E BITUMIT
  • KONTROLLI MARSHALL
  • PESHA MAKSIMAMALE SPECIFIKE TEORIKE E PËRZIERJES SË BITUMIT (RICE TEST)
  • STUDIM I SINTEZËS SË PËRZIERJES BITUMINOZE
  • LIDHJA HIDROFILIKE MES MATERIALEVE INERTE DHE BITUMIT
Print Friendly, PDF & Email