Mjedis pune i sigurt

  • Geostand merr masat e nevojshme për sigurinë dhe higjenës dhe ka për qëllim ekskluziv parandalimin e aksidenteve dhe sëmundjeve profesionale.
  • Stafi i kompanisë është i mirëtrajnuar dhe vepron gjithmonë në përputhje me kërkesat për sigurinë dhe higjenën në punë (veshje, këpucë, mbrojtje nga zjarri, ndihma e parë, etj).
  • Geostand është gjithmonë përshtatur në zhvillimet teknike – teknologjike dhe disponon për çdo rast certifikimet përkatëse. Kujdeset gjithashtu edhe për instalimin e duhur, mirëmbajtjen e duhur dhe zëvendësimin në kohë të komponentëve të dëmtuar të makinerive të cilat luajnë një rol të rëndësishëm në parandalimin e aksidenteve.
Print Friendly, PDF & Email