Software

Emri software

Kompania prodhuese

Botimi

Përshkrim i software

FLAC

Itasca

4.0

Program i diferencave të caktuar për simulimin e strukturave gjeoteknike

PHASE 2

Rocscience

5.016

Programe të të dhënave të caktuara për simulimin e strukturave gjeoteknike

SWEDGE

Rocscience

5.0

Programe të përllogaritjes së shqitjeve pykë në gërmimet e hapura

UNWEDGE

Rocscience

3.0

Programe të përllogaritjes së shqitjeve pykë në gërmimet nëntokësore

DIPS

Rocscience

5.0

Program përpunimi statistikor të të dhënave gjeometrike të masës shkëmbore të ndërprerë.

ROCLAB

Rocscience

1.0

Program identifikimi të parametrave të rezistencës dhe deformueshmërisë së masës shkëmbore

Wintube

FIDES DV

2011

Program i hyrjes grafike të gjeometrisë i strukturave gjeoteknike në 2 dhe 3 dimensione

TALPA

SOFISTIK

25.10

Program i analizës statike të niveleve dhe i strukturave axisimmetrike gjeoteknike

Larix-M

CUBUS

5

Program kontrolli dhe dimensionim i mureve mbështetëse

Larix-G

CUBUS

5

Program kontrolli për gërmimet mbështetëse

Larix-S

CUBUS

5

Program për kontrollin e stabilitetit të pjerrësisë

SNAILwin

Caltrans

3.10

Program i përllogaritjes së stabilitetit të pjerrësisë së përforcuar.

COM624P

Federal Highway Administration

2.0

Program për zgjidhjen e ngarkimit horizontal të binarëve

EMBANK

Federal Highway Administration

2.0

Program i përllogaritjes së rrëshkitjes së argjinaturave

KeyAGS

Keynetix

4.0.2.0

Program kontrolli i prodhimit të arkivave AGS

HOLEBASE SI

Keynetix

1.9

Program menaxhimi i të dhënave gjeoteknike

HOLEBASE template studio

Keynetix

1.1

Program i krijimit të regjistrave të prezantimit të të dhënave të kërkimeve gjeteknike

HOLEBASE SI excel extension

Keynetix

1.3

Program lidhjeje të HOLEBASE SI me Excel për prodhimin automatik të grafikëve të të dhënave studimit gjeoteknik.

EXPRS

JEAN LUTZ

1.14

Program menaxhimi të testeve të matësit të presionit

EXEPF

JEAN LUTZ

5.04

Program prezantimi i matësit të presionit

INCLI2

SISGEO

5.00

Program i menaxhimit të matjeve në pjerrësi.

ExpertGPS

TopoGrafix

4.69

Program i menaxhimit i të dhënave kartografike

 

Print Friendly, PDF & Email