Εργαστηριακός Εξοπλισμός

Το εργαστήριο διαθέτει την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί σε οποιοδήποτε πρόβλημα Ποιοτικού Ελέγχου και Γεωτεχνικής Μηχανικής. Όλες οι δραστηριότητες του εργαστηρίου είναι σύμφωνες με τις Ελληνικές και Διεθνείς Προδιαγραφές και το εργαστήριο έχει άδεια λειτουργίας από το ΚΕΔΕ και είναι πιστοποιημένο από το ΕΣΥΔ. Το εργαστήριο δύναται να καλύψει ένα ευρύ φάσμα εργαστηριακών δοκιμών, όπως αυτό παρατίθεται στη συνέχεια.
Το εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με σύγχρονα μηχανήματα και συσκευές των εταιρειών παραγωγής εργαστηριακού εξο-
πλισμού Impact S.A., VJ Technology και GDS Instruments κατασκευασμένα σύμφωνα με τις Διεθνής Προδιαγραφές ASTM,
AASHTO, ΕΝ, DIN, AFNOR και BS. Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου υποστηρίζεται από ηλεκτρονικούς υπολογιστές και εξειδικευμένα λογισμικά προγράμματα καταγραφής, επεξεργασίας και παρουσίασης των μετρήσεων και αποτελεσμάτων, με στόχο την προσήλωση στα Διεθνή Πρότυπα και Προδιαγραφές εκτέλεσης δοκιμών και την απόλυτη αξιοπιστία των εργαστηριακών αποτελεσμάτων.
Το εργαστήριο διαθέτει μεγάλες δυνατότητες εκτέλεσης δοκιμών λόγω της πληρότητας και της πληθώρας του εργαστηρια-
κού εξοπλισμού.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι διαθέτουμε δώδεκα (12) πνευματικά συμπιεσόμετρα με δυνατότητα μέτρησης υδατοπερατότητας, δέκα (10) συμβατικά συμπιεσόμετρα, τρία (3) πλαίσια φόρτισης τριαξονικών δοκιμών με εννέα (9) κελιά για δοκίμια διαμέτρου Φ35mm και ένα (1) κελί για δοκίμιο διαμέτρου Φ100mm, μία (1) συσκευή δακτυλιοειδούς διάτμησης (Bromhead) και τρεις (3) συσκευές άμεσης διάτμησης με ξεχωριστό σύστημα στερεοποίησης και εννέα (9) κυψέλες.

Print Friendly, PDF & Email