Δοκιμές Αδρανών

• ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΩΝ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΟΚΟΚΚΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ
• ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ
• ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΚΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ
• ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΠΑΙΠΑΛΗΣ ΘΡΑΥΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΕΚΠΛΥΣΗ
• ΑΝΤΟΧΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΙΒΗ ΚΑΙ ΚΡΟΥΣΗ
• ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΔΟΚΙΜΗ ΥΓΕΙΑΣ)
• ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΑΜΜΟΥ
• ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΛΑΚΟΕΙΔΟΥΣ
• ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ
• ΔΟΚΙΜΗ ΜΠΛΕ ΤΟΥ ΜΕΘΥΛΕΝΙΟΥ

Print Friendly, PDF & Email